KTE© מספקת שירותי דיגום פסיבי של גזי קרקע. הדיגום מבוצע בעזרת דוגם עם חומר ספיחה של חברת SIREM, דוגם המוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
הדוגם נשלח לאנליזה במעבדת ALS, מעבדה מוסמכת.
השירותים כוללים אספקת הדוגמים, ביצוע הדיגום, שליחת הדוגמים למעבדה, אספקת דוח אנליזות כולל מפות קונטורים.
להלן רשימת החומרים המתקבלים בדיגום הפסיבי: