©KTE מספקת בהסמכה ובאישור שירותים לדיגום אקטיבי של גזי קרקע עם מעבדת
ALS Simi Valley, California – מעבדה ייעודית לאנליזות גזי קרקע בשיטת EPA TO-15
ALS California היא מעבדה מהטובות בעולם לאנליזות אלו, מבצעת כ- 15,000 אנליזות גזי קרקע בשנה, ומספקת קניסטרים 1 ליטר ו- 6 ליטר בכל כמות נדרשת.
למעבדה כ- 3,000 קניסטרים במלאי.
©KTE מספקת קניסטרים לדיגום גזי קרקע תוך מבני בשיטה אקטיבית, בשיטה אקטיבית TO15, באישור המשרד להגנת הסביבה.
המעבדה מספקת קניסטרים בנפח 6 ליטר ו-1 ליטר, לפי מפרט האנליזות של המשרד להגנת הסביבה.
עם הקניסטר מסופק צנרת עם ווסת ספיקה לפי דרישת הלקוח – גזי קרקע (דיגום בספיקה של 150-200 מ”ל/דקה), דיגום תוך מבני (דיגום של 24 שעות).
KTE© מספקת שירותי מסירת הקניסטרים ואיסופם ישירות מהלקוח או מהשטח ביום הדיגום ושליחתם למעבדה.
השירותים שמספקת מעבדת ALS Simi Valley, California: